Érvényes: 2022.01.24 napjától

Valentin-napi Nyereményjáték”

Nyerd meg a szuper ajándékcsomagot Valentin-napra!

Játékszabályzata

 1. JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

Jelen nyereményjáték (a továbbiakban „Játék, Kampány”) szervezője a Fashion Trend Center Üzletház Üzemeltetője: Finlayson Property Kft.  a továbbiakban „Szervező/adatkezelő”.

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos:

info@finlayson.hu

A nyereményeket a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

Jelen szabályzat elérhető az alábbi weboldalról: www.fashiontrendcenter.hu

A Szervező által lebonyolított nyereményjátékok nem rendszeres játékok, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerülnek lebonyolításra, mely időtartam a játékos számára egyértelműen megismerhető.

A kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban minden 13. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki

 • Lájkolja Valentin-napra hangolódva feliratú posztunkat
 • Beköveti a @fashiontrendcenter Facebook és Instagram oldalt
 • Kommentben megjelöl 1 embert a poszt alatt

 

A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.

A játék leírása: a játék egy nyereményjáték sorsolás azok számára, akik a fenti pontok alapján részt vesznek.

A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot és hozzájárul az abban megfogalmazottak szerint a személyes adatai kezeléséhez, továbbá tudomásul veszi, hogy szabályzat elfogadása szerződésnek tekintendő, így az adatkezelés szükségszerű a szerződés teljesítése érdekében.

Játék időtartama: 2022.01.24-2022. 02.12. 24:00 óra. A hátralévő időt a kezdő oldalon a Szervező egyértelműen jelzi a játékosok számára.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett esetleges aktivitások nem vesznek részt a játékban.

A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőknek jogában áll ellenőrizni.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

Amennyiben Játékos 14 napig nem elérhető, illetve nem valós adatokat ad meg, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszti.

NYEREMÉNYEK

A Játék során a Játékosok az alábbi nyereményeket nyerhetik:

 • 1 db ajándékcsomag

Nyereményre az a Játékos jogosult, aki a Játékban részt vett, és aki a sorsoláson Nyertes lesz. A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható, másra nem cserélhető.

A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

A nyeremények másra át nem ruházhatók.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

 1. SORSOLÁSOK

A nyertesek és pótnyertesek kisorsolása véletlenszerűen, számítógépen történik. A sorsolásra 2022.02.13-án 11:00 órakor kerül sor.

Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a Játékos által megadott adatok nem valósak, az elérhetőségek nem léteznek, vagy a nyertes Játékos 14 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak helyébe az V. pont szerint pótnyertes lép.

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

Szervező, valamint a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

 1. PÓTNYERTESEK, A KI NEM SORSOLT VAGY ÁT NEM VETT NYEREMÉNYEK KISORSOLÁSA

A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.

Szervező a sorsoláson valamennyi nyereményekre 1-1 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

 

 1. ADÓZÁS, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

 

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezőkkel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 

 

 1. A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyereményeket a Játék Szervezője kézbesíti vagy kézbesítteti a nyerteseknek futár útján.

Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében.

A nyeremény átvételét követő 3 napon belül a nyereménnyel kapcsolatos reklamáció Szervezőnél tehető meg, aki mindent megtesz a nyeremény termékkel kapcsolatos reklamációk mielőbbi rendezése érdekében.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében, az e-mailben történt értesítést követő 14 munkanapon belül ismertetik Szervezővel postai címüket és telefonos elérhetőségüket. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

Az adatszolgáltatások hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, valótlan adat, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

 1. ADATKEZELÉS

A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag

 • a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
 • Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.

A Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett. Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

 • FB ID (FB belépéssel egyidejűleg)
 • vezeték- és keresztnév (FB belépéssel egyidejűleg)

Az érintettek köre: a játékban résztvevő valamennyi érintett.

Bővebben a www.fashiontrendcenter.hu általános adatkezelési tájékoztatójában.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:

info@finlayson.hu e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk a) pontja, az érintett hozzájárulása. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a játék keretein belül megadott adatait a Szervező a jelen fejezetben meghatározott céljaiból kezelje.

EGYÉB ADATTOVÁBBÍTÁS

Szervező adatkezelő a megadott személyes adatokat a DM adatbázisába továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Játékos hozzájárulása a Játékban való részvétellel. A hozzájárulással Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelő elektronikus reklámüzenetekkel/újabb nyereményjátékok és akciók továbbítása céljából keresse meg.

 

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS (CÍMZETT) A NYEREMÉNYEK POSTÁZÁSA ÉRDEKÉBEN

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények postázása érdekében: vezeték- és keresztnév, postai cím, telefonszám.

Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

A nyeremény nyertes játékos számára történő eljuttatása a Szabályzatban meghatározott adatok figyelembevételével.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A szállítás lebonyolításáig/sikeres kézbesítésig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 • Futárszolgálat

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk f) pontja.

 1. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A HOZZÁFÉRÉS JOGA

Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 

 

A HELYESBÍTÉSHET VALÓ JOG

Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a Játékosra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje Játékosra vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy ezen személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Játékos jogos indokaival szemben.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Játékos jogosult arra, hogy Játékosra vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

 

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

TILTAKOZÁS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ESTÉN

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Játékos jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Játékos tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Játékos jogosult arra, hogy ne terjedjen rá ki az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Játékos és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Játékos jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Játékos kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 1. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Játékost a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Játékost.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmasjellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 1. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Kérjük, hogy elsősorban számunkra jelezze amennyiben bármilyen észrevétele, kérdése van az adatkezelési tájékoztatónkban jelzett módokon.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szerződéses Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

/This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook./