FASHION TREND Kártya

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Fashion Trend Center üzemeltetője: Finlayson Property Kft. (a továbbiakban: Fashion Trend) és a Kártyabirtokos között a FASHION TREND Kártya jelen ÁSZF-ben szabályozott módon történő igénylésével és a FASHION TREND Kártya átvételével létrejött, a jelen ÁSZF-ben említett kedvezményeket, egyéb előnyöket biztosító FASHION TREND Kártya használata során irányadó és alkalmazandó szerződéses feltételeket.

Fogalom meghatározások

1) FASHION TREND KÁRTYA: FASHION TREND Kártya felirattal, kártyaszámmal és logóval ellátott plasztik kártya (a továbbiakban: Kártya).

2) IGÉNYLŐ: Az a természetes személy, aki Kártyát igényel személyesen a Fashion Trend Center ügyfélszolgálatán.

3) KÁRTYABIRTOKOS: Az a 14. életévét betöltött természetes személy, aki Budaörs közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy munkahelye Budaörsön az Ipari Parkban található és érvényes Kártyával rendelkezik.

4) ELFOGADÓ PARTNER: A Fashion Trend Center honlapján a FASHION TREND Kártya menüpont alatt foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a FASHION TREND Kártyára kedvezmény(eke)t  biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó, szolgáltató.

5) ELFOGADÓHELY: Az Elfogadó Partnerrel kötött megállapodás és a Kártyaszabályzat elfogadása alapján a Fashion Trend által megjelölt, a FASHION TREND Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.).

6) REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadóhellyel kötött megállapodás alkalmával, a Kártyaszabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes FASHION TREND Kártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.

7) ALAPÁR: az Elfogadóhely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár.

8) IGÉNYLŐLAP/REGISZTRÁCIÓS LAP: a FASHION TREND Kártya igényléséhez szükséges és kitöltendő igénylőlap, ahol az igénylő adatait kell megadni (NÉV, LAKCÍM, E-MAIL).

9) ADATKEZELŐ: Finlayson Property Kft., mint a FASHION TREND Kártya Program adatkezelője az igénylőlapp/regisztráció során megadott adatokat kezeli és tárolja, aki egyben az adatok tulajdonosa is.

 1. Az ÁSZF elfogadása

1.1. A Kártyabirtokos a Kártya igénylésével, átvételével és a kártya használatával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 

1.2. A FASHION TREND az ÁSZF-et a Kártya kiadásával foglalkozó ügyfélszolgálaton kifüggeszti, elérhetővé teszi, valamint a Kártya honlapján (www.fashiontrendcenter.hu/fashiontrendkartya) is megjeleníti, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által történő megismerhetőségét.

 1. 2. A szerződés létrejötte, módosulása, megszűnése

2.1. A Kártyabirtokos és a Fashion Trend közötti a Kártya rendeltetésszerű használata során a Felek által alkalmazandó szabályokat rögzítő szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az Igénylő az előírásoknak megfelelően, szabályosan – kitöltötte és átadta az ügyfélszolgálaton a lakcímkártya/munkáltató cég megnevezése/ és bemutatása mellett, ezáltal elfogadva az ÁSZF-et.

A szerződés hatályba lépésének napja minden esetben a Kártya átvételének napja. A Kártya átvételének napja.

2.2. A Fashion Trend jogosult arra, hogy az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa. A Fashion Trend a módosításról köteles haladéktalanul internetes oldalán tájékoztató közleményt közzétenni azzal, hogy amennyiben a Kártyabirtokosra nézve a módosítás bármilyen szempontból hátrányos következménnyel járna, a módosítást követő 90 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

2.3. A Fashion Trend és a Kártyabirtokos közötti szerződéses jogviszony az alábbi módokon szűnik meg:

 • a Kártyabirtokos 2.2 pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén, a felmondás közlésével;
 • a Kártyabirtokos szerződésszegése (valótlan adatközlés, a Kártya jogosulatlan használata, stb.) esetén a Fashion Trend azonnali hatályú felmondásával, a felmondás közlésével;
 • a jogosultsági feltételek megszűnésével.

2.4. Az ÁSZF felmondása, a jogosultsági feltételek megszűnése esetén a Kártyabirtokos köteles a Kártyát a Fashion Trend ügyfélszolgálatán 5 munkanapon belül visszaszolgáltatni.

 1. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Az Igénylő az Igényléskor/ Regisztrációkor köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. Amennyiben az Igénylő valótlan, hamis vagy hiányos adatokat szolgáltat, a Fashion Trend jogosult a kártyaigénylést indoklás nélkül elutasítani.

3.2. A Kártyabirtokos jogosult a Kártyát birtokolni, használni, de a Kártya tulajdonjogát nem szerzi meg, annak tulajdonosa a Fashion Trend.

3.3. A jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően igényelt és átvett Kártya nem váltható vissza.

3.4. A Kártyabirtokos a Kártya adatait vizuálisan és elektronikusan nem módosíthatja.

3.5. A Kártyabirtokos felel minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis, valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét.

3.6. Jelen ÁSZF alapján a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Fashion Trend mint Adatkezelő a Kártya üzemeltetése során a Kártyabirtokos által az Igényléskor/Regisztrációkor rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje, továbbá a Fashion Trend a Kártya igénylés jogosságának megállapítása érdekében az igénybevételre való jogosultságot és a személyazonosító és a lakcím adatokat ellenőrizze az eredeti személyazonosító és lakcímkártya megtekintésével, az Ipari Parkban jelen lévő cégek (mint munkahely) ellenőrzésével.

3.7. Az adatkezelés alapja: A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igényléskor/ Regisztrációkor megadott személyes adatokat az Adatkezelő személyazonosításra nem alkalmas módon, statisztikai célra felhasználja. A kártyabirtokos hozzájárul ahhoz is, hogy az általa megadott elérhetőségeken az Adatkezelő a Kártya felhasználási lehetőségeivel, annak módosításai kapcsán – az igénybe vehető kedvezményekkel és rendezvényekkel – kapcsolatban direkt marketing/kereskedelmi célú megkereséseket küldjön.

3.8. Az adatkezelés célja: a Fashion Trend az Igénylő adatait csak a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének céljára, valamint a 3.7. pontban jelzett célok okán kezelheti.

3.9. A Kártyabirtokos adatait az Adatkezelő a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 5 évig tárolhatja, utána köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Kártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, az Adatkezelő köteles az Igénylő adatait törölni, azokat nem tárolhatja.

3.10. A Fashion Trend jogosult az Elfogadóhelyek adatait saját internetes oldalán közzétenni, illetve az általa megjelentett kiadványokban, egyéb felületeken népszerűsíteni.

3.11. Az Adatkezelő felelősséggel tartozik azért, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott adatkezelési követelményeket betartsa. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg az Infotv-ben írt követelményeknek, a Kártyabirtokos élhet tiltakozási jogával, illetve jogainak érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.  Az Adatkezelő részletes Adatvédelmi Tájékoztatója a www.fashiontrendcenter.hu oldalon található.

3.12. Technikai meghibásodás esetén a Fashion Trend szüneteltetheti a kártyaigénylést, valamint a kedvezménynyújtást. Az ilyen körülményről a Fashion Trend köteles internetes oldalán tájékoztatást közzétenni.

3.13. A Kártyabirtokos köteles a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételeket betartani, azok megszegése szerződésszegésnek minősül.

 1. A Kártyai igénylése és rendelkezésre bocsátása

4.1. Az Igénylő a Kártyát az alábbi módokon igényelheti: személyesen a Fashion Trend Ügyfélszolgálatán az igénylőlap kitöltésével és átadásával.

4.2. Személyes igénylés esetén az ügyintéző jogosult ellenőrizni az Igénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatok alapján a jogosultságot.

4.4. Az Igénylő a Kártyát az ügyfélszolgálaton személyesen veheti át.

 1. A Kártya használata

5.1. A Kártyához kapcsolódó %-os kedvezmények a Fashion Trend honlapján feltüntetett Elfogadóhelyeken a Kártya átvételét követően haladéktalanul igénybe vehetők.

5.2. A Kártyabirtokos a Kártyához fűződő kedvezményeket személyesen érvényesítheti.

5.3. A Kártyabirtokos a Kártya használatával az adott időszakban a Fashion Trend Kft-vel szerződésben lévő Elfogadó Partner által biztosított kedvezményeket veheti igénybe.

5.4. Az Elfogadó Partner hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Kártyával igénybe vehető kedvezmények más akciókkal összevonhatók-e.

5.5. Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek esetén nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.

5.6. A Fashion Trend fenntartja magának a jogot a kedvezmények körének, mértékének és a kedvezményt adó Elfogadóhelyek körének egyoldalú megváltoztatására.

5.7. A Kártyabirtokos köteles a Kártyát az Elfogadóhelyen a kedvezmény igénybe vételét megelőzően felmutatni.

5.8. A Fashion Trend az aktuális Elfogadóhelyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket közzéteszi a www.fashiontrendcenter.hu/fashiontrendkartya internetes oldalon. A Fashion Trend az esetleges változásról annak hatálybalépését megelőzően köteles az internetes oldalán tájékoztató hirdetményt közzétenni, megjelölve a változás hatálybalépésének időpontját.

5.9. Az Elfogadó Partner a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (pl.:  az Elfogadóhely bejáratánál és a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó tájékoztatást tesz közzé (elfogadóhelyi matrica).

5.10. A Kártyabirtokos a Kártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.

5.11. A Kártya elfogadásának megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a Kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele nélkül kell kiegyenlítenie vásárlása ellenértékét vagy elállhat a vásárlástól.

 1. A Kártya letiltása, pótlása

6.1. Kártyát a Fashion Trend illetőleg a Kártyabirtokos jogosult letiltani.

6.2. A Fashion Trend jogosult letiltani a Kártyát, ha

 • a Kártya elvesztéséről, ellopásáról, illetve a Kártyával való bármilyen egyéb visszaélésről szerez tudomást;
 • a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat.

6.3. A Kártyabirtokos köteles a Fashion Trend (info@finlayson.hu) részére bejelenteni legkésőbb az annak okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül, ha a Kártyát elveszítette, ellopták vagy az megrongálódás következtében használhatatlanná vált, illetve ha a személyes adataiban változás következett be.

6.4. A Kártya elvesztése, ellopása, illetve megrongálódása esetén a Kártyabirtokos az általános szabályok szerint igényelhet új Kártyát.

6.5. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Kártyabirtokos felel.

6.6. A letiltási kérelem telefonon, elektronikusan vagy írásos formában is megtehető. A letiltási kérelemnek – függetlenül annak közlési módjától – tartalmaznia kell a Kártyabirtokos nevét, érvényes lakóhelyét, a Kártya számát. A Fashion Trend a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a Kártya letiltása végett.

6.7. A Kártyabirtokos az új Kártya átvételéig kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

 1. Vegyes rendelkezések

7.1. A Kártyabirtokos az ÁSZF hatálybalépésének időpontjától információ – illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a Fashion Trend Center 2. emeleti Ügyfélszolgálat segítségét, amely nyitvatartási időben érhető el az alábbi elérhetőségeken:

 

Ügyfélszolgálat:

Hétfőtől-Csütörtökig: 8:00-15:00 óra között

Pénteken: 8:00-14:00 óra között

Cím: 2040 Budaörs, Gervay Mihály u.1.

7.2. Az ügyfélszolgálati irodában az alábbi tájékoztatások kérhetők:

 • információszolgáltatás a kibocsátott Kártyákról, azok használatáról, letiltásáról;
 • tájékoztatás az áruházban található Elfogadóhelyekről és Partnerekről.

7.3. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-fel kapcsolatban a Fashion Trend kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.

7.4. A Fashion Trend mint Adatkezelő a Kártyabirtokossal szemben felel az adatok biztonságáért, megfelelő védelméért, az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek betartásáért, a Kártya esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

7.5. A Fashion Trend nem tartozik felelősséggel a Kártyabirtokost ért olyan károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:

 • a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat;
 • a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
 • a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Kártyát;
 • a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja,
 • a Fashion Trend az ÁSZF feltételeit (pl. kedvezmények, stb.) módosította a jelen szabályzatban foglaltak szerint;
 • az Elfogadóhelyi Partnerek szerződésszegése;
 • a Fashion Trend szerződött partnerei szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott magatartása.

7.7. Az Igénylő az Igénylés/Regisztráció során külön nyilatkozik arról, amennyiben nem kívánja megkapni a FASHION TREND Kártya hírleveleit, tájékoztató kiadványait -; amennyiben ezt nem teszi úgy a 3.7. pont alapján az igényléssel együtt hozzájárul a hírlevelek küldéséhez is.

7.8. A Fashion Trend és a Kártyabirtokos között a Kártya programmal kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.

7.9. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései irányadók.